Statuten

Naam, zetel en duur.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: “DIRTY HILL A.T.B.” 
Zij is gevestigd te Bergschenhoek.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doelstelling.
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de All Terrain Bike sport.

Artikel 3.

 • Deze doelstelling tracht de vereniging te realiseren door:
  1. Wedstrijden te doen houden:
  2. Oefening van de leden te verzorgen:
  3. Evenementen op het gebeid van de sport te organiseren:
  4. De nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.
 • De vereniging streeft naar het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (hierna te noemen: KNWU) en onderwerpt zich daarbij aan de statuten, reglementen en besluiten van deze sportbond. Terwijl al haar leden door toetreding tot de vereniging zich daarmee eveneens onderwerpen aan die statuten, reglementen en besluiten.

Inrichting.
Artikel 4.

 1. De organen van de vereniging zijn: de ledenvergadering, het bestuur, alsmede personen en commissies die krachtens de statuten zijn benoemd om de vereniging binnen de grenzen gesteld bij de statuten en reglementen te vertegenwoordigen, dan wel een door de leden vergadering of het bestuur vastgestelde taak te verrichten waarbij hen beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. De organen der vereniging bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Financiële middelen.
Artikel 5

 1. De financiële middelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributie van de leden;
  2. de bijdragen van donateurs;
  3. verkrijgingen uiterfstellingen, legaten, schenkingen en andere bijdragen;
  4. renten van tegoeden;
  5. andere op wettige wijze verkregen baten.
 2. De ledenvergadering stelt jaarlijks de contributie voor de leden vast. Voor jeugdige leden kan een lager bedrag worden vastgesteld. Eveneens kan een lager bedrag worden vastgesteld voor leden die tot hetzelfde gezin behoren. Ereleden, leden van verdienste en leden behorende tot het bestuur van de vereniging, zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Lidmaatschap.
Artikel 6.

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en leden van verdienste.
 2. Gewone leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de tienjarige leeftijd hebben bereikt en van wie het lidmaatschap niet in strijd is met de statuten, reglementen of besluiten van de KNWU.
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die op grond van hun bijzondere verdiensten voor de vereniging door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, op voordracht van het bestuur of op voordracht van ten minste tien leden worden benoemd en uit dien hoofde de ledenvergadering van de vereniging mogen bijwonen, daarin het woord voeren, hun stem uitbrengen en de vereniging van advies dienen.
 4. Ereleden en leden van verdienste hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten of het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.
 5. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden, ereleden en leden van verdienste vermeld.

Toelating leden.
Artikel 7.

 1. Om lid te worden meld men zich schriftelijk aan bij de secretaris van het bestuur.
 2. Aanmelding van een minderjarige is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers.
 3. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. In geval van niet toelating doet het bestuur binnen een maand daarvan schriftelijk mededeling aan degene die het lidmaatschap heeft aangevraagd.
 4. Bij niet-toelating tot lid door het bestuur, kan , na een daartoe gedaan beroep, de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Dit beroep moet binnen een maand na afwijzing bij het bestuur worden gedaan, dat binnen een maand daarna het beroep aan de ledenvergadering ter beslissing dient voor te leggen.

Donateurs.
Artikel 8.

 1. Donateurs kunnen zijn natuurlijke en rechtspersonen. Zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan welke hen krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 2. Donateurs die niet de jaarlijks door de ledenvergadering te bepalen minimumbijdrage betalen, worden niet als donateur in de zin der statuten erkend.
 3. Het bestuur beslist over toelating van donateurs. Zij houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de donateurs zijn vermeld.
 4. Donateurs kunnen te allen tijde hun donateurschap opzeggen. De vereniging kan te allen tijde donateurs door opzegging hun hoedanigheid ontnemen.
 5. Voorzover donateurs tegenover de betaling van de minimumbijdrage het clubblad van de vereniging ontvangen of anderszins voordelen genieten ten laste van de vereniging, zijn zij na op zegging gehouden tot voldoening van die minimumbijdrage over het lopende boekjaar.

Einde lidmaatschap.
Artikel 9.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door het bestuur namens de vereniging, het geen kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting, hetgeen slechts kan worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, wanneer hij door de KNWU uit het lidmaatschap is ontzet, of wanneer hij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk bij de secretaris, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken en ingaande bij het einde van het boekjaar. Indien binnen vier weken voor het einde van het boekjaar wordt opgezegd, gaat dit eerst in bij het einde van het opvolgende boekjaar.
 3. Opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekend schrijven onder opgave van redenen en ingaande bij het einde van het lopende boekjaar.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven onder opgave van redenen.
 5. Van een besluit tot opzegging namens de vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 6. Als de betrokkene in beroep komt, roept het bestuur een ledenvergadering bijeen, te houden binnen twee maanden na ontvangst van het beroep. In deze vergadering krijgt de betrokkene de gelegenheid het woord te voeren, waarbij hij of zij zich mag laten bijstaan door een raadsman. Daarna beslist de ledenvergadering omtrent bekrachtiging dan wel vernietiging van de opzegging c.q. ontzetting.

Verplichtingen van de leden.
Artikel 10.

 1. De leden zijn verplicht:
  1. De statuten en reglementen van de vereniging, de besluiten van de organen als genoemd in artikel 4 lid 1, alsmede de statuten, reglementen en besluiten van de KNWU na te leven;
  2. De belangen van de vereniging en de KNWU niet te schaden;
  3. Alle verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap voortvloeien.
 2. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur daartoe bij besluit van de ledenvergadering bijzonder is gevolmachtigd. De leden zijn gehouden de door het bestuur mede in hun naam aangegane verplichtingen te aanvaarden en na te komen.
 3. Leden kunnen de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere dan geldelijke verplichtingen zijn verzwaard door opzegging van het lidmaatschap te hunnen opzichte uitsluiten, mits deze opzegging plaatsvindt binnen een maand nadat het besluit aan het desbetreffende lid ter kennis is gekomen of gebracht.

Bestuur.
Artikel 11.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie, en ten hoogste acht natuurlijke personen.
 2. Alle bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering en dienen lid te zijn van de vereniging. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 3. Om tot bestuurslid te kunnen worden gekozen, moet men meerderjarig zijn.
 4. Het bestuur is verplicht voor iedere vacante functie een voordracht van een of meer personen op te maken. Tien leden kunnen eveneens een voordracht doen, die voor aanvang der vergadering bij het bestuur moet zijn ingediend. De ledenvergadering kiest uit de voorgedragen kandidaten.
 5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Als het bestuurslidmaatschap eindigt door verloop van de termijn waarvoor men wordt benoemd, is de aftredende terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 6. Het bestuur verdeelt de taken in onderling overleg, tenzij de statuten hieromtrent voorschriften stellen.
 7. Tussentijdse vacatures worden zo mogelijk binnen zes weken vervuld. Zolang in het bestuur een vacature openstaat, vormen de overgebleven bestuursleden een wettig geconstitueerd college.
 8. De ledenvergadering kan bestuursleden te allen tijde ontslaan en schorsen. Wordt een schorsing niet binnen drie maanden gevolgd door ontslag, dan vervalt de schorsing van rechtswege.
 9. Een geschorst bestuurslid is onbevoegd enige bestuurstaak te verrichten.
 10. In de vergadering waarin de ledenvergadering moet beslissen omtrent schorsing of ontslag van een bestuurslid, heeft het desbetreffende bestuurslid, al dan niet vergezeld van een raadsman, het recht voor zijn belangen op te komen. Voor het overige heeft hij geen toegang.

Einde bestuurslidmaatschap.
Artikel 12.

 • Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  1. Verloop van de termijn waarvoor men werd benoemd;
  2. Het bedanken als bestuurslid;
  3. Het eindigen van het lidmaatschap;
  4. Door ontslag door de ledenvergadering.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging.
Artikel 13.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is behoudens beperkingen in de statuten bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen in naam der vereniging.
 2. Het voltallige bestuur der vereniging is, na daartoe vooraf verkregen goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemd en of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
 3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar bestuur, dan wel door twee tezamen handelende leden van het dagelijks bestuur. De penningmeester alleen is bevoegd tot het verrichten van alle betalingen en ontvangsten, voorzover deze binnen de door de ledenvergadering vastgestelde begroting blijven.
 4. De voorzitter zit de bestuursvergaderingen en de ledenvergadering voor en bepaalt daarin, voorzover de statuten daaromtrent niets voorschrijven, de orde. Hij is tevens belast met alle interne en externe representatie en coördineert de werkzaamheden van het bestuur en commissies.
 5. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en beheert het archief. Voorts notuleert hij de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. Het adres van de secretaris is tevens het adres van de vereniging.
 6. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging en administreert de bezittingen. Hij is verplicht deze middelen afgezonderd van zijn privé-vermogen te beheren.
 7. De overige bestuursleden vervullen de taak, welke het bestuur in onderling overleg aan hen toekent.
 8. Het bestuur is bevoegd, onder haar verantwoordelijkheid, een deel van haar taken op te dragen aan door haar te benoemen commissies.
 9. Het bestuur is verplicht de statuten vast te laten leggen bij notariële akte en deze in te doen schrijven in het verenigingsregister, gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Jaarverslag en begroting.
Artikel 14.

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur sluit bij het einde van het boekjaar de boeken der vereniging af en maakt daaruit binnen drie maanden een balans en staat van baten en lasten op.
 3. Het bestuur maakt na afloop van het boekjaar verslag op van de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar.
 4. Uiterlijk in de maand april van ieder jaar worden de balans en staat van baten en lasten met een toelichting, vergezeld van het advies van de kascommissie, en het verslag van de activiteiten van de vereniging, ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de ledenvergadering. De balans en de staat van baten en lasten met de toelichting, en het verslag van de activiteiten van de vereniging, dienen te zijn ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de handtekening van een meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 5. De goedkeuring van de balans en staat van baten en lasten door de ledenvergadering strekt tot decharge van het bestuur.
 6. Uiterlijk in de maand november van ieder jaar legt het bestuur haar plannen en de begroting voor de inkomsten en uitgaven voor het volgende boekjaar voor aan de ledenvergadering. Tevens komt het bestuur met een voorstel tot contributie en bijdragen voor het eerstkomende boekjaar.
 7. Goedkeuring van de beleidsvoornemens en de begroting door de ledenvergadering, geeft het bestuur de bevoegdheid de plannen uit te voeren binnen de grenzen die de begroting stelt.
 8. Overschrijding van de totale uitgaven in de goedgekeurde begroting is slechts geoorloofd met toestemming van de ledenvergadering. In zeer dringende gevallen kan deze toestemming achteraf, doch uiterlijk binnen een maand worden aangevraagd.
 9. Het bestuur is verplicht de bescheiden, genoemd in dit artikel, tenminste tien jaren lang te bewaren.

Ledenvergadering.
Artikel 15.
Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Bijeenroeping van de ledenvergadering.
Artikel 16.

 1. Jaarlijks, uiterlijk in de maanden april en november, worden ledenvergaderingen belegd ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14 leden 4 en 5.
 2. Andere ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit noodzakelijk oordeelt.
 3. De ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur op een termijn van ten minste drie weken, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
 4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een tiende gedeelte der leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering, die binnen een maand na dat verzoek moet worden gehouden. Indien het bestuur niet tijdig gevolg geeft aan het verzoek, kunnen de desbetreffende leden zelf een ledenvergadering uitroepen.
 5. Oproepen tot het bijwonen van een ledenvergadering worden toegezonden aan alle leden. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen volgens het register bedoeld in artikel 6 lid 5.
 6. Alle leden hebben tot uiterlijk tien dagen voor de aanvang der vergadering het recht om schriftelijk agendapunten bij de secretaris op te geven.
 7. Bij oproeping wordt de agenda vermeld.

Toegang tot en stemrecht tijdens de ledenvergadering.
Artikel 17.

 1. Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering en hebben het recht daar het woord te voeren, voorstellen te doen en stemming te vragen. Geschorste leden hebben geen toegang, met uitzondering van het geen genoemd in artikel 9 lid 6.
 2. Ieder lid heeft een stem.
 3. Minderjarige leden kunnen hun stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

Besluitvorming van de ledenvergadering.
Artikel 18.

 1. Tenzij de statuten anders bepalen worden alle besluiten genomen met de volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 2. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
 3. Over zaken wordt mondeling gestemd.
 4. Over personen wordt schriftelijk gestemd door middel van ongetekende stembriefjes, tenzij alle stemgerechtigden akkoord gaan met stemming bij acclamatie. Behaalt in een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee kandidaten, die in de eerste stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Staken in de tweede stemming de stemmen, dan beslist het lot. Het lot beslist eveneens indien twee of meer personen voor de tweede stemming in aanmerking komen. Bij enkelvoudige kandidaatstelling blijft stemming achterwege en is de voorgedragen kandidaat van rechtswege gekozen, tenzij vijf stemgerechtigden stemming verlangen.
 5. De voorzitter benoemt voor elke schriftelijke stemming een stembureau, bestaande uit drie ter vergadering aanwezige leden. Het stembureau bepaalt de uitslag der stemming en beslist over de geldigheid der stemmen.
 6. Het ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor inhoud van een besluit, voorzover beraadslaagd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het door de voorzitter uitgesproken oordeel alsnog ter discussie gesteld, teneinde te komen tot een schriftelijk vastgelegd voorstel, dat als dan in stemming kan worden gebracht en het oorspronkelijk vastgestelde besluit ongeldig maakt.

Leiding en verslaggeving ledenvergadering.
Artikel 19.

 1. De vergaderingen staan onder leiding van de voorzitter en bij diens afwezigheid onder leiding van een daartoe door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. De secretaris, of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon, notuleert het verhandelde ter vergadering en legt dit ter goedkeuring voor aan de volgende ledenvergadering.

Kascommissie.
Artikel 20.

 1. De ledenvergadering benoemt jaarlijks in de vergadering, waarin verslag wordt gedaan over het afgelopen boekjaar, een kascommissie voor het lopende boekjaar. Deze commissie dient te bestaan uit drie of meer, doch in ieder geval een oneven aantal leden. De leden der kascommissie mogen geen deel uitmaken van enig orgaan of enige door het bestuur benoemde commissie der vereniging.
 2. De kascommissie onderzoekt de bescheiden, genoemd in artikel 14 ieder 1 en 2 brengt daaromtrent advies uit aan de ledenvergadering.
 3. De kascommissie is te allen tijde bevoegd inzage te nemen in boeken der vereniging en zich de bezittingen der vereniging te doen tonen.
 4. De leden van de kascommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af volgens een op te maken rooster. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal benoembaar.

Reglementen.
Artikel 21.

 1. In alle gevallen waarin het bestuur een nadere uitwerking van het bepaalde in deze statuten wenselijk acht of naast deze statuten regels wenst, kan zij de ledenvergadering vragen een en ander tot reglement te verheffen.
 2. Wijzigingen van het reglement geschiedt eveneens op verzoek van het bestuur door de ledenvergadering.
 3. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten, noch met de statuten, reglementen en besluiten van de KNWU, en treden in werking bij aanvang van het eerstvolgende boekjaar tenzij de ledenvergadering anders mocht hebben beslist.

Statutenwijziging.
Artikel 22.

 1. De statuten kunnen worden gewijzigd door de ledenvergadering.
 2. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen alleen worden genomen in een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten aan de orde zal komen.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden ten minste vijftien dagen en ten hoogste dertig dagen na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden en tekenen van die akte en de opgave van de wijziging aan het verenigingsregister is iedere bestuurder afzonderlijk bevoegd.

Ontbinding en liquidatie.
Artikel 23.

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering.
 2. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar ontbinding van de vereniging aan de orde zal komen.
 3. Een besluit tot ontbinding van de vereniging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden ten minste vijftien dagen en ten hoogste dertig dagen na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Het besluit tot ontbinding moet mede bevatten:
  1. Benoeming van een commissaris, die belast is met de liquidatie.
  2. De bestemming van het batig saldo na liquidatie.
 5. Na ontbinding van de vereniging blijft de vereniging voortbestaan voorzover de liquidatie van haar vermogen dat eist. Gedurende de liquidatie blijven bepalingen uit de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. Tijdens de liquidatie zal de vereniging in alle uitgaande stukken de woorden “in liquidatie” aan de naam toevoegen.

Slotbepaling.
Artikel 24.
Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de wet de statuten en reglementen niet voorzien en indien een besluit van de ledenvergadering niet kan worden afgewacht. Het bestuur is verplicht een dergelijke beslissing ter bekrachtiging voor te leggen aan de eerstvolgende ledenvergadering.

Na aldus de statuten der vereniging te hebben vastgesteld, verklaarde de comparant nog: Dat het boekjaar der vereniging gelijk is aan het kalenderjaar en dat het eerste boekjaar der vereniging loopt vanaf heden tot en met eenendertig december negentienhonderd vijfennegentig: Dat de leden van het bestuur aftreden in de eerstvolgende ledenvergadering. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar. De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld. Waarvan akte in minuut is verleden te Strijen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.