Gedragscode

Download als PDF

Gedragscode Dirty Hill

Deze gedragscode voor Dirty Hill is een aanvulling op onze statuten. (https://www.dirtyhill.nl/de-club/vereniging/statuten/).

Dirty Hill wil een vereniging zijn waar iedereen ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, levensovertuiging, afkomst, huidskleur of leeftijd, de mountainbikesport in een sociaal veilige omgeving kan uitoefenen. Dat geldt niet alleen voor onze leden, maar betreft ook het bestuur, de begeleiding, vrijwilligers, ouders/verzorgers, toeschouwers en eenieder die in contact komt met onze vereniging.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij deze vereniging, staan in deze gedragscode regels die we in de praktijk willen naleven en we met anderen willen delen. Onze indruk en beleving is dat er op dit moment geen sprake is van ernstig grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging. Wij willen als bestuur graag deze situatie borgen en zorgen dat eventuele signalen m.b.t. grensoverschrijdend gedrag ons in een vroeg stadium bereiken, zodat z.s.m. kan worden gereageerd. Om die reden willen we een preventief beleid voeren als het gaat om grensoverschrijdend gedrag, t.w. discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie. Daarnaast wil de vereniging zich ook duidelijk uitspreken over gebruik van doping en matchfixing, ook dit behoort tot grensoverschrijdend gedrag en wordt om die reden ook niet getolereerd binnen onze vereniging. Als we zien dat een van onze leden zich niet aan deze regels houdt, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het lid hierop aan te spreken.

Deze gedragscode kan in de loop van de tijd veranderen en aangepast worden indien dat nodig is. Omdat deze gedragscode voor alle leden van belang is, leveren alle leden daarom indien nodig een bijdrage aan de instandhouding van deze regels.  Deze gedragscode is gebaseerd op de code die wordt voorgesteld door de KNWU.

Dit document beschrijft wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Samen maken en onderhouden we de regels; samen maken en onderhouden we de vereniging

Namens het bestuur,

Ron van Boven
Voorzitter Mountainbike club Dirty Hill

20 mei 2019

 

Deze gedragscode is ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV op 20 mei 2019 en geaccordeerd.

 

Inhoud

Onze huisregels

Basisregels

Betrokkenen

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenscontactpersoon KNWU

Aanstelling van bestuurslid, commissielid en trainer

Verklaring omtrent gedrag

Gedragsregels (eenmalige) vrijwilligers bij evenementen

Bijlage:  Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

 

Onze huisregels

Mountainbikeclub Dirty Hill is een club met ruim 250 leden waar het recreatief mountainbiken centraal staat. De club organiseert diverse activiteiten. Denk hierbij aan wekelijkse trainingen aan verschillende (leeftijds-) categorieën, wedstrijden en clubweekenden. De invulling is zo divers dat verschillende typen mountainbikers zich thuis voelen binnen de vereniging. De sfeer binnen de club is informeel en gezellig. Leden gunnen elkaar wat, moedigen elkaar aan en helpen elkaar als dat nodig is. Om dit te waarborgen hebben we met elkaar een aantal basisregels die wij als vereninging willen nastreven.

Basisregels

 1. We hebben respect voor de andere verenigingsleden; voor andere mountainbikers, voor het bestuur, de trainers, vrijwilligers en iedereen die op een andere manier betrokken is bij de vereniging.
 2. We hebben respect voor renners en begeleiding van andere verenigingen. We waarderen en respecteren de inzet van vele vrijwilligers (juryleden, verkeersregelaars, wedstrijdleiding, organisatoren) die de beoefening van onze sport mogelijk maken.
 3. We respecteren elkaar, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of religie.
 4. We respecteren de geldende regels in de openbare ruimte en specifiek de verkeersregels. We houden rekening met andere personen die zich hierin bevinden en stellen onszelf niet boven de geldende regels.
 5. We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen ze hierbij.
 6. We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we krijgen door onze beslissingen en acties.
 7. Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 8. We hebben respect voor elkaars eigendommen. We stelen of beschadigen niet en zien er samen op toe dat eigendommen intact blijven.
 9. Samen houden we onze sportomgeving netjes. Iedereen ruimt zijn/haar eigen rommel op en draagt bij aan het onderhouden van de nette sportomgeving. Ook als we buiten in de natuur sporten houden we ons afval bij ons.
 10. Ook in de horecagelegenheden van Outdoor Valley en/ of anderes kantine(s) waar we op bezoek zijn houden we ons aan de algemeen geldende regels. Dit betekent dat we op een verantwoorde manier omgaan met alcohol en dat leden onder de 18 geen alcohol drinken.
 11. Samen werken we toe naar de vereniging die we willen hebben. Daarom spreken we elkaar aan op overtredingen van de regels. Wanneer er zaken zijn waarbij het actie ondernomen moet worden, zorgt het bestuur er voor dat een ieder zich welkom voelt.
 12. Elk lid van de vereniging is aanspreekbaar op wangedrag. Indien noodzakelijk zullen er sancties uitgevoerd worden die het lid zal naleven.
 13. De communicatie van en naar trainers is helder. Indien de trainers verlangen dat we ons af- of aanmelden voor een training, dan houden we ons hieraan.
 14. We willen op een verantwoorde en gezonde manier bezig zijn met de sport. Bij deze gezonde levensstijl past het (overmatig) gebruik van alcohol en drugs niet.
 15. We streven naar een schone sport. Dit houdt in dat we onze kwaliteiten en capaciteiten ontwikkelen door middel van training en een passende levensstijl. Doping is absoluut onaanvaardbaar en draagt niet bij aan een plezierige en gezonde beoefening van de sport.

Betrokkenen

Naast deze algemene bepalingen vinden we het belangrijk dat elke groep die betrokken is bij de sport, elk op zijn/haar manier kan genieten van de sport en zich hierin kwijt kan. Om dit te waarborgen, staan onderstaand per doelgroep een aantal aandachtspunten.

Mountainbikers:

 • Zet jezelf altijd volledig in;
 • Doe mee voor je eigen plezier en voldoening;
 • Respecteer je medesporters en andere betrokkenen bij de sport.

Coaches, trainers:

 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de sporters bovenaan;
 • Help iedereen (atleet, official) om hun potentieel te bereiken – respecteer het talent, ontwikkelingsniveau en doelen van elk persoon en complimenteer en moedig ze aan met positieve en opbouwende feedback;
 • Enig fysiek contact met een sporter moet passend zijn bij het moment en moet bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van de sporter;
 • Wees eerlijk en sta niet toe dat je goede bedoelingen in een kwaad daglicht worden gesteld.

Bestuur- en Commissieleden:

 • Plaats de veiligheid en het welzijn van de sporters boven alles;
 • Voer je verantwoordelijkheden met ijver en goede zorg uit en laat zien dat je bekwaam bent om dit te doen;
 • Sta niet toe dat vooroordelen, trots, commercieel belang, of belangenverstrengeling je objectiviteit en goede naam beïnvloeden;
 • Blijf consistent en onpartijdig bij het maken van besluiten;
 • Onderneem actie bij onsportief gedrag en promoot respect voor alle betrokkenen.

Ouders:

 • Moedig kinderen aan om deel te nemen en plezier te hebben;
 • Focus op de inzet van het kind in plaats van op het winnen of verliezen;
 • Maak een kind nooit belachelijk en schreeuw of scheld niet bij het maken van fouten of verliezen.

Toeschouwers:

 • Respecteer de prestaties en inzet van alle deelnemers en betrokkenen;
 • Hinder de sporters en betrokkenen niet bij het uitoefenen van hun sport;
 • Sta op tegen het gebruik van grensoverschrijdend gedrag of geweld in elke vorm, of het nu door mede-toeschouwers, trainers, bestuur- en commissieleden, of sporters is.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Naast het netwerk van vertrouwenscontactpersonen bij de verschillende sportbonden, is er bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen. Zij doen de eerste opvang, maar bieden ook echt begeleiding. Zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Bedoeld voor slachtoffers, beschuldigde en mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon).

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de club, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport van het NOC-nsf. (https://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact)

Vertrouwenscontactpersoon KNWU

Als verening beschikken wij niet over een eigen vertrouwenscontactpersoon. In plaats hiervan wijzen wij door naar een externe contactpersoon bij de KNWU. Dit is gedaan met het oog op dat deze onafhankelijk en objectief is. De drempel om met een probleem naar een vreemde te gaan is voor sommigen hoger en voor anderen juist lager.

Sinds 1 februari 2014 heeft de KNWU Mirjam Tuithof aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Mirjam is directiesecretaresse en sinds 1989 in dienst van de KNWU.

Je kunt bij haar terecht als je denkt dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van ongewenste omgangsvormen, als je hiervan beschuldigd wordt of getuige bent. Tijdens kantooruren is zij bereikbaar via 085-070 1924 en buiten kantooruren via 06–30921013. Bij geen gehoor kan een bericht achterlaten worden met wanneer je bereikbaar bent, zodat Mirjam weet wanneer ze je terug kan bellen.

Je kunt haar ook een e-mail sturen (mirjam.tuithof@knwu.nl). Tevens is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport, zie hierboven.

Meer informatie en wijzigingen zijn terug te vinden op de website van de KNWU

https://www.knwu.nl/knwu/organisatie/vertrouwenspunt-sport-en-vertrouwenscontactpersoon/

Aanstelling van bestuurslid, commissielid en trainer

Bij de toetreding als bestuurslid, commissielid en/ of trainers zal naast een kennismakingsgesprek, waarin naar de motivatie wordt gevraagd, tevens worden gevraagd in te stemmen met de gedragscode en een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen.

Verklaring omtrent gedrag

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als Dirty Hill is het een taak om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen of in ieder geval verkleinen. De verklaring omtrent gedrag (VOG) is één van de maatregelen die je als club kunt nemen. Daarom vragen wij voor vrijwilligers binnen onze club een VOG aan wanneer zij zitting nemen in het bestuur, commissieleden die (mede)zaken organiseren voor onze jeugdleden en trainers die onze jeugdleden begeleiden bij het ontwikkelen van hun mountainbike skills.

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven op de club. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers en/of begeleiders. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportclub kunnen uitoefenen. Door als club een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, willen wij laten zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen.

Gedragsregels (eenmalige) vrijwilligers bij evenementen

Naast de vrijwilligers die het hele jaar door zich inzetten voor de vereniging, kunnen vrijwilligers zich ook gedurende specifieke evenement(-en) inzetten. Aangezien het hierbij gaat om clubleden of directe familieleden worden zij geacht vooraf kennis te nemen van deze gedragsregels die terug te vinden zijn op de website.

Bijlage:  Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan de activiteiten van de vereniging/stichting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is geborgenheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als vereniging/stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je met deze gedragscode in te stemmen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld. NOC*NSF, de aangesloten bonden en ongeveer 25.000 clubs hebben de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren. Lees hier meer over wat dit voor jou betekent. 

Deze gedragscode is  op 20 mei 2019  vastgesteld tijdens de ALV door de voorzitter, secretaris en penningmeester van Dirty Hill