Privacyverklaring Dirty Hill

Dit is de privacyverklaring van Mountainbikevereniging Dirty Hill, gevestigd te Bergschenhoek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40347714, hierna te noemen: “de Vereniging“.

1. Algemeen

Bewust of onbewust deel jij persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel jouw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@dirtyhill.nl

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

2. Wat, waarom en hoe lang?

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnExterne ontvangers (derden)
1. Verwerken nieuwe aanmelding lidmaatschap en het voeren van de (financiële) ledenadministratie.Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Licentienummer (indien van toepassing)
Wedstrijdcategorie (indien van toepassing)
Bankgegevens (na betaling contributie)
Betaalgegevens (na betaling contributie)
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 3 jaar daarna. Alleen in de financiële administratie gedurende 7 jaar.
Of, indien individuele toestemming is gegeven voor langere termijn, tot de toestemming wordt ingetrokken.
De wielerbond (KNWU)
De drukker (van de contributienota's)
Technisch beheerder (financiële) administratiesysteem
2. Deelname aan (club)activiteiten, verwerking/publicatie van wedstrijdresultaten en verslaglegging van de activiteiten.Voornaam
Achternaam
E-mailadres (wordt niet gepubliceerd)
Leeftijds-/wedstrijdcategorie
Wedstrijdresultaat
Foto (gemaakt tijdens activiteit, wordt tevens op website gepubliceerd)
Individuele toestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.Geen. Wel kunnen de bezoekers van de website (een gedeelte van) de persoonsgegevens bekijken.
3. Aankopen (via webshop) en versturen van clubkleding.Gebruikersnaam
Voornaam
Achternaam
Adres
E-mailadres
Kledingkeuze
Kledingmaat
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 3 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.Alleen kledingkeuze en kledingmaat aan leverancier.
4. Versturen (digitale) berichten, waaronder nieuwsberichten.Voornaam
Achternaam
Adres
E-mailadres
Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomstGedurende het lidmaatschap.Geen
5. In stand houden en verbeteren digitale dienstverlening.Analytische cookies
Functionele cookies
(zie toelichting cookies hieronder)
Wettelijk toegestaan zonder toestemming.Ieder bezoek aan website, totdat browser cookie wist of dat website cookie overschrijft.Geen
6. Beschikaar stellen en in stand houden digitale communicatie.IP-gegevens
Functionele cookies
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Individuele toestemming tijdens invullen webformulier.Zolang noodzakelijk voor communicatie, maximaal 3 jaar.Geen
7. Analyseren historisch ledenverloop en (eventueel) voor benadering na beëindiging lidmaatschap.Voornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Individuele toestemmingZolang als de toestemming niet is ingetrokken.Geen

3. Uitleg cookies

(zie punt 5 in verwerkingsschema)
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website (webshop clubkleding) of dat jouw voorkeuren, zoals inhoud van je winkelwagen (webshop clubkleding), worden onthouden.

We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics-cookies. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google. Verder worden de IP-adressen geanonimiseerd en is ‘gegevens delen’ uitgeschakeld. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Omdat wij alleen analytische en functionele cookies gebruiken, is geen toestemming nodig.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel hierboven zie je een overzicht van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

5. Binnen de EU

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij dit alleen doen aan partijen die binnen de EU gevestigd zijn, zodat dezelfde privacywetgeving van toepassing is.

6. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te vragen om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

7. Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

8. Minderjarigen

Indien je als minderjarige (jonger dan 16 jaar) wenst lid te worden dienen wij expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te krijgen voor het opslaan en verwerken van jouw persoonsgegevens.

9. Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raad jou aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

10. Wijziging van deze privacyverklaring

De Vereniging past haar privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raad jou dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen jou per e-mail en via de websites te informeren.

Laatst opgeslagen: ma 18 mrt 2019 om 22:16 uur.

11. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

12. Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de Vereniging wil vragen tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Joost Vrancken Peeters
E-mail: privacy@dirtyhill.nl
Telefoonnummer: 06-20210657

 

Laatst opgeslagen: ma 18 mrt 2019 om 22:16 uur.

Wijzigingenregister:

17-6-2018: Toegevoegd onder “3. Uitleg cookies”: “Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics-cookies. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google. Verder worden de IP-adressen geanonimiseerd en is ‘gegevens delen’ uitgeschakeld. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.