Extra ALV i.v.m. wijziging statuten

Tijdens de ledenvergadering van 25 april is besloten dat het bestuur zou komen met een voorstel om het meewerken van onze leden aan de evenementen die wij als vereniging organiseren te verhogen. Tot nu toe is gebleken dat steeds voornamelijk dezelfde leden hulp bieden en dat willen we graag veranderen.

Niet alleen is het helpen bij een evenement erg leuk, maar als iedereen een bijdrage levert kunnen we de last over meer schouders verdelen.

Ieder lid helpt mee

Om de wens voor meer hulp een steuntje in de rug te geven is tijdens de laatste ledenvergadering besloten de statuten van onze vereniging te veranderen, zodat deze wens voor meer hulp voor alle leden duidelijk is en ook vastligt in onze statuten.

Het bestuur stelt daarom voor een nieuw lid aan artikel 10 van de statuten toe te voegen, die van elk lid verlangt dat hij of zij per kalenderjaar een werkzaamheid verricht. Het artikel luidt:

Ieder lid van 15 jaar en ouder is verplicht alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de vereniging te verrichten. Deze verplichting geldt niet indien door een lid aannemelijk is gemaakt dat door hem of haar in het lopende kalenderjaar aan een oproep door of namens het bestuur gedaan gevolg is gegeven. Het zonder opgaaf van gegronde redenen niet voldoen aan een oproep door of namens het bestuur gedaan om werkzaamheden te verrichten kan leiden tot het in rekening brengen van een boetebedrag waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Het niet voldoen van dit bedrag na hiertoe door of namens het bestuur te zijn gesommeerd kan opzegging namens de vereniging tot gevolg hebben op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 1 onder c van de statuten.

Op basis van artikel 22 van de statuten, kunnen de statuten worden gewijzigd door de ledenvergadering. Een besluit tot wijziging kan alleen worden genomen in een ledenvergadering en heeft een meerderheid nodig van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal leden dat tijdens de vergadering aanwezig is, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is. Als twee/derde van de leden niet aanwezig is, dan is een tweede vergadering nodig waarin twee/derde van de aanwezigen in dient te stemmen.

Hierbij nodig het bestuur jullie dan ook uit voor de extra Algemene ledenvergadering op donderdag 29 juni. De agenda voor de vergadering en de conceptstatuten treffen jullie bijgaand aan.

Bekijk agenda | Bekijk conceptstatuten

We hopen dat jullie aanwezig zijn.